<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

19.8.07

Citace z Literárek jen na okraj....

Fascinující, tak jako prakticky každý svazek z historických edic nakladatelství Argo, řízených kolegou knihovničkářem Martinem Nodlem, je studie Jacquese Le Goffa Peníze a život (Argo, Praha 2005, 86 stran, 159 Kč) s podtitulem Ekonomika a zbožnost ve středověku. Kniha obsahuje mnoho v současnosti neobyčejně potřebných myšlenek o penězích, z nichž vybírám jednu zvlášť půvabnou pro naši společnost skrz na skrz promořenou úvěry. „Lichvář je zvláštní druh zloděje. Ač nenarušuje veřejný pořádek, jeho přestupek je obzvláště odpudivý, jelikož okrádá Boha. Co by prodával jiného než čas, který uplyne mezi momentem výpůjčky a splátky s úrokem? Ale čas patří pouze Bohu.“ Útlý svazek strhující četby skvěle přeložila Kateřina Bavorová.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy