<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

11.9.07

Telling lives - zajímavý projekt pro výuku cizího jazyka

Tento projekt je zamýšlen jako dlouhodobý (1–2 roky) a je založen na konceptu digitálního vyprávění příběhů. Žáci své digitální příběhy sestavují z vlastních fotografií, kreseb a multimediálních klipů a doprovázejí je komentářem v angličtině, ke kterému si nejprve napíší scénář. Na tématech příběhů se obě partnerské školy dohadují předem. Autoři vkládají hotové příběhy/filmy do prostředí TwinSpace na evropských eTwinningových stránkách. Všichni žáci byli do prostředí TwinSpace přizváni a získali vlastní přihlašovací jméno a heslo. Vyzýváme je, aby se na stránkách TwinSpace zalogovali, stáhli si filmy studentů partnerské školy, shlédli je a na diskusním fóru a vývěsce v prostředí TwinSpace anglicky okomentovali.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy