<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

28.7.06

Letní vydání European Language Gazette je na webu!

Evropské centrum pro živé jazyky publikovalo letní číslo European Language Gazette. Dozvíte se zde o projektech z výuky jazyků, kterými se centrum zabývá, a jazykové politice Rady Evropy v období duben až červen 2006.
Příští číslo vyjde na podzim 2006.

25.7.06

UNESCO - návod na internetové projekty

UNESCO zveřejnilo svůj projekt Young Digital Creator (YDC) Educator's Kit, který má "pomoci učitelům a dalším pracovníkům ve školství, klubech mládeže a jiných vzdělávacích centrech vést projektové aktivity, v nichž jsou tvůrčím způsobem využívány informační a komunikační technologie a které reagují na světové problémy dneška a podporují kulturní diverzitu a interkulturní dialog."

Přírůčka k projektu se dělí na dvě základní části:
1/ V úvodu jsou srozumitelně vysvětleny základní teoretické pojmy, jako je např. projektové vyučování, tvůrčí myšlení, interkulturní komunikace, onlineové komunity a onlineové výukové prostředí. Též jsou zde nastíněny základní cíle projektu:
- přemýšlet a více se dozvědět o problémech, kterým čelí dnešní svět
- podělit se o své nápady a umělecké výtvory s mladými lidmi z celého světa
- naučit se tvůrčím způsobem pracovat s novými technologiemi

2/ Ve druhé části je podrobný popis, krok za krokem, jak tento projekt konkrétně realizovat. Cílem projektu je, aby děti pomocí volně šiřitelného softwarů vytvořily umělecké dílo na vybraný ožehavý problém dneška. Snahou je, aby děti mezi sebou komunikovaly obrazem, jelikož využití cizího jazyka často působí celou řadu neporozumění.

K dispozici je CD (či na webové stránce ke stažení) volně šiřitelný software, který školy po celém světě mohou k realizaci projektu využít. Programy jsou velmi srozumitelně popsány.

Domnívám se, že tento projekt UNESCA je velmi jasně prezentovaný a vhodně spojuje téma a využití technologií. Škoda, že na této webové stránce nemohou školy najít partnery a svá umělecká díla vystavit!

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy