<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

31.8.06

Summer workshop in Trutnov


It was a very good idea to come to Trutnov and spend last free days at the eTwinning workshop there. People who came to this event were from all the parts of the Czech Republic and there was also a small group of our friends from Slovakia.

What was this event about? Of course about etwinning projects. 48 people were divided into three imaginary countries. Poland, Iceland and Greece. Each country had four different schools with funny names, such as The Olive secondary school from Greece, Kostas School, The Little Suns, Fred the Ant, Pytlik High School, etc...
The representatives of each school simulated work on a project in the etwinning programme. Of course that they were using the training portal to try all the activities. They had to register themselves, to find a partner, to discuss their ideas about the project, to communicate with their partner, to register the project and to work on it. They were using different ICT tools and could practise various methods. Many of them could try sofware tools which they had never used before / webblog, the SKYPE,web page, etc/

On Thursday evening there was a big open-air party in the school yard with live music and pork on a spit. The friendly athmospere was full of music,
dance and new ideas about future projects.

Friday was the last day. After presentations of the projects and evaluation the participants got the certificate of attendance and a CD with all the contributions and photographs from the seminar. And it was the end of the workshop. I must say that the whole time spent in Trutnov was very practical and we all have learned a lot. Thanks to Vasek Fisher, Zdenek Hetes and Honza Manek, ICT teachers from three Trutnov schools, we spent an unforgattable time in their beautiful town.

24.8.06

Začleňování informačních a komunikačních technologií: jaké postupy přinášejí výsledky?

Asociace Cyber-Langues vznikla v roce 2001 při příležitosti evropského roku jazyků pod záštitou tehdejšího francouzského ministra školství Jacka Langa. Sdružuje především učitele jazyků, kteří ve výuce používají informační a komunikační technologie (IKT). Za svou činnost asociace Cyber-Langues v roce 2004 získala Evropskou jazykovou cenu Label. Každé léto toto sdružení pořádá konferenci, při níž si účastníci vyměňují své praktické zkušenosti. Podrobnosti o činnosti sdružení, informace o konferencích, příspěvky z konferencí i diskuze k nim jsou k dispozici na webové stránce Cyber-Langues.


Hostitelem letošní konference se od 22. do 24. srpna 2006 stala Université catholique de Louvain-la-Neuve (Belgie). Zúčastnilo se jí téměř sto učitelů jazyků ze všech stupňů škol, metodologové, vědci, inspektoři, ředitelé škol, ale i výrobci multimediálních pomůcek pro výuku cizích jazyků. Hlavním tématem programu byla otázka: Začleňování IKT do cizojazyčné výuky: jaké postupy přinášejí výsledky?

S příspěvky zaměřenými na zkušenosti z praxe vystoupilo několik učitelů z různých typů škol. Agnes M. Bosch z portorické univerzity informovala o tom, jak virtuální třída může sloužit k doplnění a obohacení výuky francouzštiny. Mariana Sandu, středoškolská učitelka francouzštiny z rumunského Girgiu, se podělila o svou zkušenost s výukou tvůrčího psaní a publikováním virtuální knihy na Internetu. Při přednášce eTwinning a výuka jazyků v Evropě se učitelé podělili o své konkrétní zkušenosti s internetovými projekty spolupráce škol.

V řadě dalších seminářů se učitelé seznámili s webovými aplikacemi či programy, které jim mohou pomoci např. při opravování písemných prací nebo tvorbě, získávání a sdílení výukových materiálů. Kromě eTwinningu pak též měli možnost poznat další projekty napomáhající výuce jazyků, jako je např. Helios, iniciativa na podporu výuky latiny a řečtiny, či Hisp@cultura, který se zaměřuje na španělský jazyk a kulturu.

Konference se vyznačovala velkou otevřeností a kritickým, ne však skeptickým přístupem k začleňování informačních a komunikačních technologií do výuky cizích jazyků. Domnívám se, že tento přístup je nezbytný, pokud IKT mají cizojazyčnou výuku skutečně obohatit.

Většinu uvedených přednášek najdete na stránkách sdružení Cyber-Langues.

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy