<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

19.10.06

Blog učitelky angličtiny

Ana Bello je učitelkou angličtiny v Huelva (jihozápad Španělska), podařilo se jí vytvořit blog, který navštěvují učitelé a studenti z 25 zemí. Podívejte se na něj, můžete se též zapojit do publikování nápadů a sdílení myšlenek o učení a jazykovém vzdělávání.


Emilangues Forum

Tento web je zatím dostupný pouze ve francouzštině, ale v dalších měsících by se měl rozšířit i do dalších jazykových mutací. Jedná se o network francouzských škol, které se zajímají o mezinárodní vzdělávání. Může být také dobrých zdrojem, kde najdete školy z Francie, které mají zájem o spolupráci.


Vyrábíme zpravodajství

V rámci mezinárodního eTwinningového semináře, který se konal ve Velké Británii na konci září tohoto roku, byl představen tento zajímavý webový publikační nástroj, při němž děti vytvářejí vlastní zpravodajské online noviny. Výhodou je jednoduché rozhraní a snadná využitelnost.

Seznamte se s ním a pro inspiraci si prohlédněte stránky, které byly s jeho pomocí vytvořeny.16.10.06

Elektronické materiály nakladatelství Macmillan

Stále přemýšlíte, čím oživit svou výuku, hledáte vhodné doplňkové materiály pro výuku reálií či procvičení gramatiky, sháníte netradiční cvičení? Málokterá učebnice učitelům poskytne vše, co pro výuku potřebují; ani doplňkové gramatiky či tematicky zaměřené materiály, které máme na školách často k dispozici, většinou nepokryjí vše, co bychom ve výuce rádi dělali. Většina nakladatelství (Cambridge University Press, Oxford University Press, Longman) dnes již ke svým publikacím nabízí on-line doplňkové materiály, které lze většinou ve formátu pdf stáhnout z internetu a použít při výuce; většinou se však jedná o materiály doplňující skutečně pouze danou učebnici, které nemůžeme bez dalších úprav použít, pracujeme-li s jiným titulem.

Takzvané „e-lessons“ nakladatelství Macmillan se však vyznačují kromě originality, nápadu a leckdy i vtipu také tím, že je lze použít nezávisle na základním výukovém materiálu, s nímž v hodinách pracujeme. Jde zde především o pracovní listy k reáliím, které se navíc u některých titulů objevují ne podle lekce v knize, k níž pomyslně patří, ale podle aktuálních událostí, výročí apod. I doplňková cvičení ke gramatice a slovní zásobě však lze do výuky zapojit téměř kdykoli; z nepřeberné nabídky si snadno vybereme jak konkrétní gramatický jev, který potřebujeme procvičit, tak potřebnou úroveň obtížnosti, která bude odpovídat úrovni našich žáků.

Nutno ještě podotknout, že Macmillan nenabízí pouze materiály pro „běžnou“ angličtinu, kterou nejvíce ocení učitelé gymnázií a obecně zaměřených kurzů (samozřejmostí je nabídka materiálů pro různé věkové skupiny), ale věnuje se také angličtině obchodní, vojenské apod.

Základní přehled učebnic, k nimž jsou „e-lessons“ poskytovány, nalezneme na internetové adrese http://www.macmillan.com/websites.asp. Zde se přes přehledný systém odkazů dostaneme na stránky jednotlivých učebnic. Kromě toho, že u každé knihy nalezneme archiv všech dostupných materiálů (E-Lesson Warehouse), je u většiny publikací možné objednat si e-mailový newsletter, který nás bude pravidelně informovat o všech nových materiálech, které se na daných internetových stránkách objeví. V daném e-mailu potom nalezneme přímé odkazy, na něž se velmi jednoduše dostaneme, aniž bychom museli procházet znovu přes úvodní stránky publikací. Velmi sympatická je také skutečnost, že e-mailová adresa, kterou zaregistrujeme u jedné publikace, se automaticky archivuje a je platná pro všechny další stránky Macmillanu, takže není nutné registrovat se pro materiály ke každé učebnici, o niž máme zájem, zvlášť.

Níže je uveden výběr nejužitečnějších materiálů se stručným komentářem. Všechny „e-lessons“ jsou opatřeny poznámkami pro učitele, popřípadě řešením; ve většině případů se jedná o samostatný pdf soubor, v některých případech jde o součást worksheetu (například materiály učebnice Skyline).

I když jsou některé učebnice oficiálně určeny dospělým, výborně se s danými materiály pracuje také na vyšším stupni víceletého gymnázia.

· materiály k učebnici Inside Out (http://www.insideout.net/)

Každý týden se objevují nové worksheety jak pro výuku reálií, tak pro procvičení jazykových znalostí či řečových dovedností. Informace je možné nalézt každý pátek v elektronické poště. Témata jsou vysoce aktuální, spojená s událostmi následujícího týdne (oslava narozenin britské královny, Halloween, Guy Fawkes’ Night, výročí úmrtí princezny Diany, olympijské hry, udílení Nobelovy ceny) a informace k tématu jsou žákům podány prostřednictvím nejrůznějších typů úloh jak pro samostatnou, tak pro skupinovou práci. Jedná se jednoznačně o nejcennější stránky Macmillanu.

· materiály k učebnici Reward (http://www.reward-english.com/)

Zde nalezneme komunikativní úlohy zaměřené na procvičení určitého gramatického jevu či slovní zásoby spojené s určitým tématem; část worksheetů je zaměřena na konverzační témata (jídlo, móda, zdraví, fitness, škola).

· materiály k učebnici Skyline (http://www.skyline-english.com/)

Worksheety ke konverzačním tématům i gramatice jsou sice oficiálně zaměřeny na americkou angličtinu, výborně se s nimi však pracuje i tehdy, upřednostňujeme-li ve výuce britskou varietu.

· materiály k učebnici Business English (http://www.businessenglishonline.net/)

Také tato učebnice poskytuje elektronický servis objevující se pravidelně v naší poště; zde se jedná o měsíční příspěvky.

· MED Magazine (internetový časopis slovníku Macmillan English Dictionary) (http://www.macmillandictionary.com/profile/emagazine.asp)

Jedná se o časopis, jehož obsah s odkazy je možné každý měsíc dostávat prostřednictvím elektronické pošty a který nám poskytne informace o nových slovech, problémech spojených s interferencí mezi jazyky, možnostech práce se slovníkem, soutěžích, krátké články týkající se historie anglického jazyka či britské a americké kultury a mnoho dalšího. Na adrese http://www.macmillandictionary.com/online/medo_index.asp je také možné využít on-line slovníku; ten je však přístupný pouze těm, kteří vlastní slovník také v tištěné podobě.

Na této adrese najdeme téměř nekonečný zdroj materiálů pro rozvoj všech řečových dovedností (včetně nahrávek ve formátu mp3 pro poslech, které lze bez problémů stáhnout a ve třídě přehrát na klasickém CD přehrávači), pracovní listy ke slovní zásobě, gramatice, výslovnosti, krátké kulturní komentáře a především stovky dalších odkazů jak na další webové stránky Macmillanu, tak na internetové zdroje, které s Macmillanem přímo nesouvisejí. Pro ty, kdo se o didaktiku cizích jazyků zajímají také z teoretického hlediska, je zde vynikající sekce Jim Scrivener’s Teacher’s Tips (http://www.onestopenglish.com/section.asp?sectiontype=listsummary&catid=59448), která kromě užitečných rad pro vyučovací praxi mnohdy poskytne odbornou sekundární literaturu k dané problematice (Jim Scrivener je autorem publikace Learning Teaching). I tato část je obměňována každý měsíc. Dále zde nalezneme jakousi burzu rad od učitelů z celého světa, výměnu worksheetů, nápadů a zkušeností, informace o mezinárodně uznávaných zkouškách, soutěžích pro žáky i učitele a mnoho dalšího. Část této webové stránky byla před několika týdny zpoplatněna (roční přístup stojí 24 liber); přesto však volně k dispozici zůstává takové množství materiálů, že rozhodně stojí za to se na tuto stránku podívat.

14.10.06

Kostenlose Hörbücher

Již několik měsíců pravidelně odebírám informační leták lipské internetové stránky www.vorleser.net, který se objevuje každý měsíc. Tuto stránku podporuje Host Europe. Na výše uvedené stránce je možné si tento leták také objednat a stát se rovněž odběratelem. Všem učitelům němčiny a nejen jim jej mohu vřele doporučit. Již nejednou jsem pomoc této webové stránky využil při své výuce němčiny na pražském gymnáziu. Nahrávky jsou v digitální kvalitě. Na stránce se každý měsíc objevuje řada zajímavých novinek v podobě „knih k poslechu“, které si každý zdarma může stáhnout do počítače nebo do mp3-přehrávače. Ten, kdo si leták objedná, je pak každý měsíc informován o nových přírůstcích virtuální knihovny. Dostupné knihy k poslechu je možné vyhledávat stejně tak jako v knihovně buď podle názvu knihy, podle autora nebo podle žánru. Najdeme zde detektivky, romány, novely, poezii, pověsti i dětskou literaturu, vhodnou pro využití ve výuce. V informačním letáku nenajdeme jen seznam nových knih k poslechu, které se na stránce objevily, s popiskem a krátkou informací, ale i užitečnou reklamu. V posledním zářijovém informačním letáku tak najdeme např. odkazy na burzy, kde si učitelé mohou vyměnit CD se staršími nebo zatím nedostupnými nahrávkami. Mezi novinky na www.vorleser.net patří Kafkovo „In der Strafkolonie“ a Hauffův „Kalif Storch“ nebo celá Bible v němčině v mp3 formátu. Před nedávnem se na webu dokonce objevila nabídka služby nahrávky CD kompilace podle vlastního výběru. Každý si tedy může z webové stránky vybrat libovolné knihy nebo jen jejich části k poslechu, odeslat seznam redakci a pak již jen čekat, až CD dorazí poštou. Tato služba je finančně velmi příznivá. Uživatelům této stránky je k dispozici i fórum nebo neustále aktualizovaný seznam odkazů na související stránky. Zbývá jen dodat, že tuto webovou stránku mohu všem jen vřele doporučit.

8.10.06

eTwinning Day na Gymnáziu Česká Lípa


Den 3. říjen se zdál být jako každý jiný den. Ale bylo tomu tak pouze na první pohled. Není vůbec jednoduché přerušit výuku ve vyšších třídách gymnázia a věnovat se eTwinningu po celý den, tak jak tomu bylo na mnoha školách. A tak jsme se snažili oslavit tento den trochu jinak. Na hlavní chodbu jsme postavili několik panelů, které příchozí informovaly o programu eTwinning, úspěších naší školy a hlavně cestě studentů kvarty B do řecké Soluně. Studenti naší školy využili pozvání svých eTwinningových kamarádů a společně se mnou, se vydali na dalekou cestu do Řecka. Cestovali jsme pravidelnou linkou Praha – Soluň, jejíž cesta trvá 25 hodin. Byla to dlouhá a únavná cesta, ale všichni jsme se těšili na nové zážitky. Jeli jsme zároveň společně oslavit druhé místo v Národní soutěži České republiky, které jsme za náš projekt dostali. Řekové se o nás skutečně královsky postarali. Ubytovali nás v hotelu v centru města, platili nám jídlo v mořské restauraci a pozvali nás na dva výlety do okolí. Asi největším zážitkem byla návštěva hrobky slavného Filipa II, otce Alexandra Makedonského. Kromě toho jsme navštívili obě partnerské školy v Soluni a ve Verii, kde jsme společně s našimi kamarády a učiteli Den etwinningu patřičně oslavili.

Na cestu zpět nás naši noví přátelé zavalili jídlem a dárky. Byla to pro nás obrovská zkušenost a nikdy na tento výlet nezapomeneme.

Sekunda B dostala dne 3. října seznam dětí z portugalského města Braga a seznámili se s tím, jak bude spolupráce vypadat. Hned druhý den byli již všichni přihlášeni v twinspacu a mohli začít korespondenci. Náš nový projekt se jmenuje CYBERFRIENDS.

Sekunda A má výhodu, že bude pokračovat se stejnou školou v Řecku, se kterou máme již dlouholetou spolupráci. I oni oslavili 3. říjen přijetím nového projektu MUSIC HELPS US LIVE. Kromě toho jsem jim promítla film, který jsem dostala v Řecku a rozdala dopisy nových kamarádů. I oni během dalších dvou dnů dostali přihlašovací právo do programu a začali na projektu pracovat.

Další třídy, které již projekty mají , pokračují v práci podle harmonogramu.

Byla jsem ráda, že informace, které jsme předložili studentům, kteří o eTwinningu mnoho nevěděli, je podnítily k tomu, že se o tento program začali více zajímat.

V naší škole se vytvořil tým, který bude pracovat na projektu MUSIC HELPS US LIVE. Jedná se několik učitelů z různých oblastí. Hudební výchova, výtvarná výchova, angličtina, výpočetní technika a pomůžou i studenti vyšších ročníků.

Věříme, že tento projekt bude též úspěšný.

Den eTwinningu byl tedy ryze pracovní, ale celý den jsme se zabývali věcmi, týkajícími se tohoto tématu.

1.10.06

eTwinning Days in Greek schoolsThe students from Grammar school in Ceska Lipa celebrated the eTwinning Day with their friends a week earlier. They took a chance to do it while they were visiting their partner school in Kalamaria Thessaloniki.
The name of the project with this school is called "Let´s cross the bridge" and we are happy to say that we have crossed it. In April the Greek students came to Ceska Lipa for a few days and it was our turn now. We were very lucky because the Greek school paid for our accommodation, food and a lot of other things. Without their help we wouldn´t be able to go.
The invitation in the school was very friendly. We met the students in the amphitheater of the school where we celebrated together the eTwinning Day. The whole celebration was open by the headmaster of the Greek school. Then we gave the school a winning cup to remind them of our common success in the National eTwinning Competition in the Czech Republic where we had won the second prize. Our Greek friends prepared a presentation about the project and we spoke about the Czech Republic. During the celebration we could also see some Greek folk dances in beautiful costumes and the school band played and sang some songs.
Our students got presents and a lot of studying material about Thessaloniki. They were very happy. Then we went around the school and went on with the celebration for the rest of the day. In the evening we were invited to the Greek families to try delicious Greek cuisine.

We continued with celebrations also the next day 26th September when we travelled to the other partner school called Kavassila High School not far from a very interesting , old town Veria. We have been working with this school for a long time and we have had a lot of projects together. The last project is called "Where do we come from".
When I opened the door of the school I felt I was at home. I couldn´t wait the kiss my twin sister Eleni Kostopoulou.
We were expected in the gym. The atmosphere was very friendly and the students from my school felt like film stars. We showed a film about our school and we spoke about the Czech republic again. Our town is more than 1600 km far from Kavassila but we didn´t have that feeling. We celebrated the same success as in Thessaloniki. Again the second prize in the National etwinning Competition of the Czech Republic.
The Greek children sang a song Fourteen birds and during this song they gave us baskets with fruit from their farms. It was very nice and touching. On the top of each basket was a little paper bird as a symbol of the next project we are going to have together. The name of this project is "Music helps us live".
Our boys played football in the school yard and the girls had a chat with Greek children. I got letters from new etwinning participants and a film, too.
My friend Eleni showed us Veria and told us about history of the town. We also visited the Tomb of Phillip II which was something very special.

I think that both days were very successful and we will remember them for a long time.Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy