<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

24.4.06

Výuka cizích jazyků a podcasting

Zajímavý článek Zdenka Mitáčka. Více se dozvíte přímo na webu jazyky.com. Stačí kliknout na název tohoto článku.

Fenomén podcastingu přímo vybízí k využití při výuce cizích jazyků. Jedná se o speciální internetové stránky, na kterých jsou umístěny zvukové záznamy se záznamy konverzace, čtením nejrůznějších komentářů nebo deníkových poznámek.

Zvukové soubory na stránkách věnovaných podcastingu je možné snadno "stáhnout" a přehrát v běžném přehrávači na počítači nebo MP3 přehrávači. Právě od slavného přehrávače iPod firmy Apple získal fenomén podcast svůj název, k přehrávání těchto souborů se však hodí jakýkoliv MP3 přehrávač.

Výhodou podcastingu je to, že zvukové soubory je možné na internet velmi snadno umístnit a potom také, že je lze bez potiží stáhnou a přehrát si až tehdy, kdy se vám to hodí, kdy na to máte chuť a volný čas. Na internetu funguje obrovské množství stránek, které se na podcast zaměřují. Stejně jako jsou blogy různé kvality, je obdobně "nevyvážená" i kvalita stránek zabývajících se podcastem.

21.4.06

Weblog angličtináře Grahama

Graham je velmi pokročilý bloggař a znalec nástrojů webu druhé generace, ale prý ho teď postihla jarní únava z blogování. Taky na mne přišla, doufám, že ji brzy překonám!

Graham při výuce angličtiny používá nástroje jako např. podcasting (víc najdete na jeho blogu). Zajímá se též o tzv. "social bookmarking", tzn. že např. zajímavé webové stránky označíte klíčovým slovy a pomocí stejných klíčových slov najdtete další zdroje, doporučené někým jiným. Vytváří se tak zájmové skupiny, které oslovuje stejná problematika. Podívejte se na jeho blogu na klíčová slova, která se v jeho "social bookmarking" objevují nejčastěji. Mohly by vás, učíte-li také angličtinu, dovést k zajímavým zdrojům informací!

11.4.06

Ústní projev v cizím jazyce a využití nových technologií

Na tomto weblogu jsem se již několikrát zmínila o využití nových technologií (e-maily, chaty, diskuzní fóra, chaty a weblogy) pro zlepšení písemného projevu žáků v cizím jazyce. Dnes bych se chtěla pozastavit nad nástroji, které umožňují, aby se žáci procvičovali v ústním projevu a v porozumění slyšenému.

Mnoho učitelů cizích jazyků se již setkalo s počítačovými aktivitami na procvičení a zlepšení výslovnosti či poslechu. V kontextu mezinárodních projektů spolupráce škol si však žáci díky technologiím, které zmíníme, mohou opravdu na dálku popovídat se svými vrstevníky.

V poslední době se např. velmi rozšířilo telefonování přes Internet, a to především s využitím nástroje Skype. Tento nástroj se neustále zdokonaluje a nabízí např. možnost telefonování s více účastníky zároveň či možnost videokonference. Ve třídě, která je vybavená interaktivní tabulí či projektorem, mohou videokonferenci sledovat všichni žáci najednou. Telefonování může navíc doprovázet i chat, kde si žáci mohou vysvětlit případné nejasnosti.

Další možností pro zlepšení ústního vyjadřování, především monologu, je podcasting, o němž jsem se na weblogu již také zmínila. Podcasting umožňuje realizovat nahrávky na profesionální úrovni a rozšiřovat je prostřednictvím internetu. Řada učitelů cizích jazyků tak se svými žáky provozuje amatérskou rádiovou stanici či dramaticky ztvárňuje různé příběhy.

Tyto možnosti jsou technicky proveditelné, pro výuku cizích jazyků je však nutné pro ně najít vhodné místo ve výuce, a především takové metodické zpracování, které opravdu bude přínosem pro výuku cizího jazyka. S nástroji a jejich možnostmi by se učitel měl seznámit předem a před jejich využitím ve třídě zkontrolovat, zda vše funguje. Je vhodné se zamyslet nad tím, zda s nástrojem bude pracovat celá třída najednou (především zpočátku), či jednotliví žáci se svými partnery (vhodné i mimo vyučování), a tomuto rozhodnutí pak přizpůsobit typ aktivit.

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy