<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

26.4.08

Využití porftfolia pro hodnocení práce v projektu

Portfolio je vhodným nástrojem pro hodnocení práce žáka v projektu. Obsahuje jeho práce (ne však jen ty nejlepší) spolu s komentáři a mělo by mít určitou strukturu. Za jeho sestavení je zodpovědný žák pod vedením učitele. Cílem portfolia je sledovat, jak se vyvíjejí žákovy dovednosti. Pokud však portfolio obsahuje jen nejlepší práce, které žák v projektu vytvořil, není již vhodným nástrojem k hodnocení, ale spíše k prezentaci výsledků projektu (jako např. portfolio umělce). Portfolio může obsahovat různé typy produktů: texty, obrázky, cvičení, komentáře učitele, fotografie atd. Ke každé práci by žáci měli připsat, proč ji do portfolia uložili. Portfolio může mít různý formát: šanon, krabice, ale může být i elektronické.

Než žáci začnou používat portfolio měli by vědět:
  • jaký typ portfolia půjde (evaluační či prezentační)
  • jaký typ prací mají do portfolia zařazovat
  • kdo bude práce vybírat
  • jaký bude mít formát
  • jak často s ním budou ve škole pracovat a jak
  • zda má mít obsah a určitou strukturu
  • zda ho budou moci ukázat rodičům.

V mezinárodním internetovém projektu zaměřeném na výuku cizího jazyka nejlépe využije portfolio elektronické. Jako portfolio může sloužit např. virtuální třída Twinspace (dostupná zdarma v aktivitě eTwinning), v níž má každý žák svou složku, která obsahuje textové, video či audio soubory, které dokládají, jak se v projektu vyvíjejí řečové dovednosti žáka. Nejlepší práce mohou být po skončení projektu publikovány na Internetu.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy