<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

27.2.06

Jazykáři – víte, co je CLIL?

Součástí „Akčního plánu“ Evropské unie je i myšlenka integrace obsahového a jazykového vzdělávání (CLIL - Content and Language Integrated Learning). Díky pečlivě připravenému vzdělávacímu programu se žáci učí vybranému předmětu prostřednictvím cizího jazyka.
Více v článku Ladislavy Knihové.

20.2.06

Podcasting a výuka jazyků

Podcast je audio či videonahrávka, kterou lze (v dnešní době již snadno a na profesionální úrovni) pomocí určitého softwaru vytvořit, pak ji přenést na web, kde si ji kdokoli může poslechnout. A tu se nám samozřejmě nabízí spousta aktivit, které mohou obohatit hodiny cizího jazyka či projekt spolupráce škol.

Existuje webová stránka zaměřená na podcasting Education Podcast Network, na níž jsou k dispozici nahrávky vytvořené učiteli různých předmětů. Např. nahrávky na blogu učitele angličtiny z Barcelony, kde jeho žáci v cizím jazyce velmi poutavě líčí své první vzpomínky a oblíbené strašidelné historky.

Velmi jasný a názorný návod, jak podcast vytvořit, nabízí Apple, využívají se zde však samozřejmě aplikace z domácí dílny.

14.2.06

Using forum during lessons


During using the eTwinning web page for the projects with my twinned schools I have realized that inviting my students to the twinspace/ My Team/ is very useful, interesting for the students and helpful for me.
At the beginning it was not very easy at all and I had to create all the usernames and passwords for my students, after I had registered them, I sent them a message onto their email addresses.
Then I created a topic for the students and invited them into the forum. I can say that from the very beginning my students tried very hard, they were proud of their contributions and they also were very responsible because they could see their names under each of the short articles. Some of them thought up their own topics.
How happy they were when they saw also the contributions from our Greek school.
I have realized that storing all these contributions is important for me and I can use them again whenever I need them. I also can evaluate my students attempts later at home when I have more time to think about what they have written. Having an excellent ICT equipment in my classroom it is not a problem for me to show them their contributions in the time when they can't go to the computer room. So now we can combine email writing with the forum and I hope that in the future we will use more ICT tools together with my partners.

8.2.06

Časní osvojitelé

...velmi podnětný článek o využití nových nástrojů ve výuce...

Jak skloubit učebnici, autentické materiály a projektové vyučování?

Učebnice cizího jazyka byla po dlouhou dobu biblí, která učitele a žáky přesně dle osnov vedla k vytyčeným cílům. Učitel mohl samozřejmět obměňovat svůj přístup k navrženým cvičením a občas hodiny doplnit četbou z Putěšestvija, Friendshipu či Amitié. Avšak od dob, kdy neexistovaly kopírky, cizojazyčná literatura a tisk, či spousta textového i multimediálního materiálu na webu, již uplynula nějaká doba. Jak se mezitím proměnila podoba a role učebnice?

Učebnice v 90. letech získaly atraktivnější design, začaly se objevovat pracovní sešity, podrobné pedagogické průvodce, audio i videonahrávky, někdy dokonce i doplňková cvičení na internetu. Objevilo se mnohou typů učebnic a řada učitelů stála před otázkami typu: bude mým studentům vyhovovat spíše česká či zahraniční učebnice? která učebnice mé žáky povede k úspěchu při maturitě či přijímacích zkouškách? jaká učebnice je naučí komunikovat? jsou témata v této učebnici vhodná pro věkovou skupinu, kterou právě učím?

Z vlastní zkušenosti středoškolské učitelky angličtiny, francouzštiny a italštiny jsem se setkala s dlouhou řadou učebnic - Headway 1 -3, Opportunities 2, Cambridge English Worldwide 4., Espaces 1. a 2., Nouveau Sans Frontieres 1 - 3, Francouzština 1. a 2., On y va 1 - 3., Ecco, l´italiano, Italiano - si, no, Italština pro začátečníky. Snad na každé z těchto učebnic mi něco vyhovovalo a něco naopak vadilo.

Asi nejraději jsem učila podle učebnice Cambridge English Worldwide 4., a to z následujících důvodů:
- učebnice je poměrně tenká a již tento fakt žáky i mne povzbudil, leč bylo jasné, že ji za školní rok stihneme probrat (a navíc přesně splnit tematické plány - učebnici schválilo MŠMT), navíc jsme měli prostor pro opakování, hry a autentické materiály
- témata textů jsou pro 14-leté žáky zajímavá, přesto ne vyzývavě módní
- gramatika do nich přirozeně zapadá, pracovní sešit ji dobře rozvíjí, je přehledně vysvětlená
- nenásilná, ale inspirativní pedagogická přírůčka
- k dispozici jsou opakovací testy
- témata lze snadno rozvíjet v projektech: uskutečnili jsme několik projektů, které navazovaly na učebnici, např. natáčení televizních zpráv, dramatizace dialogů, psaní legend o regionu a jejich publikace na stránkách evropského projektu Jaro v Evropě.

Myslím si, že učebnice je stále důležitá, jestliže ne pro učitele, tak pro žáky, kteří v ní najdou ucelený přehled gramatiky a slovní zásoby a naučí se podle ní systematicky učit cizí jazyk. Neměla by však být vězením, do kterého se učitel se žáky uzavře a nevidí živý svět kolem!

3.2.06

Evropané a jazyky

Výsledky studie provedené Eurobarometrem v evropským zemích v květnu a červnu 2005. Češi jsou se svou znalostí angličtiny, němčiny a ruštiny nad evropským průměrem. Ale jen těsně... Podrobnější komentář najdete zde .

2.2.06

TV5 - multimediální webová stránka pro učitele francouzštiny

Francouzský televizní kanál TV5, který vysílá po celém světě, spravuje jedinečnou a designově velmi atraktivní webovou stránku pro učitele francouzštiny. Najdete zde sedm základních typů aktivit:

  • Týden na naší planetě: úryvky z aktuálních televizních novin, k nimž je připojen přepis a interaktivní cvičení pro různou úroveň studentů
  • Města světa: cvičení k webovým stránkám několika zajímavých velkoměst
  • Dokumenty: cvičení k různým typům vysílání TV5, a to i pro odbornou francouzštinu
  • Hudba: klipy francouzských hudebníků s titulky a pedagogickým průvodcem
  • Jeden den v Evropě: reportáže z deseti nových členských zemí EU
  • Tematické procházky po webech
  • Zázračné ruce: reportáže o lidech, kteří ovládají zajímavé řemeslo
Veškeré texty jsou navíc propojeny s elektronickým slovníkem, takže stačí kliknout na neznámé slovíčko a objeví se překlad v angličtině. Naleznete zde cvičení nejen pro různé úrovně pokročilosti, ale také na různé jazykové znalosti a řečové dovednosti.

Pro zájemce jsou též pořádány stáže, kde se s multimediálními materiály TV5 učí efektivně pracovat. Více se o nich dozvíte na uvedeném webu, a to v sekci "formations".

Jaká představa mít třídu vybavenou počítačem připojeným na internet a interaktivní tabulí, na kterou bych z webu na začátku hodiny pustila autentické francouzské zprávy a několik doprovodných cvičení! Pouhý klik...žádné domácí nahrávání, přetáčení kazety ve třídě, vymýšlení cvičení a žádné kopírování!

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy