<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

11.5.07

Interkulturní výuka v evropských projektech spolupráce škol

Pedagogická poradní skupina (Pedagogical Advisory Group), jejímiž členy jsou odborníci na vzdělávání učitelů, školní inspekci a zavádění technologií do vzdělávání, má v rámci eTwinningu za úkol rozvíjet a monitorovat jeho pedagogickou náplň. Za pozornost stojí tři studie, které reflektují z různých úhlů pohledu dopad eTwinningu na evropské vzdělávání. Tyto studie lze v elektronické podobě nalézt na portálu eTwinning:

- Collaboration and eTwinning, Enrichment and Added value of eTwinning projects

- Pedagogical issues in eTwinning

- Cultural understanding and Integration, Professional Development


Zde bychom se chtěli zaměřit na poslední z těchto studií, a to především na možnosti rozvoje interkulturního aspektu v projektech eTwinning zaměřených na výuku cizích jazyků.

“Jazyk je součástí kultury a zároveň je médiem, které kulturu definuje a popisuje. Z tohoto důvodu se evropští politikové zasazují o to, aby občané EU mluvili alespoň dvěma cizími jazyky. Cizí jazyky jsou bezpochyby podmínkou pro interkulturní porozumění, ale samy o sobě nestačí. Kromě lingvistické, pragmatické a strategické kompetence by si žáci měli osvojit i socio-kulturní dovednosti. Zdatný uživatel musí nutně ovládat i kulturní aspekty cílového jazyka.

V nedávné minulosti se stalo zřejmým, že do výuky cizího jazyka je nutné čím dál více integrovat kulturní dimenzi. Výuka kulturních aspektů se posunula od výuky o kultuře (kognitivní metody) a žáci jsou spíše vedeni k tomu, aby s ostatními kulturami uměli komunikovat: žáci získavají znalosti a učí se jiné kultury chápat tím, že přímo s mluvčími cizího jazyka řeší různé úkoly a shromažďují data na určité téma. Cílem tedy není “správně se chovat” v komunikaci s příslušníky jiných kultur, ale spíše být schopen jednat v různých situacích, pochopit jiné postoje, hodnotové systémy a názory vyplývající z vlastní či cizí kultury. Takto se žáci seznámí s hlubšími základy jiné kultury, nezískají pouze její povrchní znalost. Tento koncept se nazývá “interkulturní komunikativní přístup” a je možno jej přenést do celé řady vyučovacích předmětů. Žáci mohou získat “celistvou interkulturní dovednost” nejen tím, že o jiné kultuře přemýšlejí, ale take tím, že s jejími příslušníky dokáží empaticky komunikovat a jednat.”

4.5.07

Tim O'Reilly on Web 2.0 and Education

"I think we're in--in a lot of ways--a period of the most profound reinvention of ...education and how people need to learn since the invention of literacy."

Tim O'Reilly is the founder of O'Reilly Media, and one of the originators of the phrase "Web 2.0." His essay on Web 2.0 certainly is considered the seminal description.

Tim and I talked about Web 2.0, education, and what the future holds for networked computing. I haven't put this in my "School 2.0" series because, as you'll hear, Tim's take on education isn't nearly as technology-focused as one might expect.

To hear the interview go to Steve Hargadon´s blog by clicking on the title of this post.

Seminář eTwinning pro učitele francouzštiny

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR a francouzské Národní podpůrné středisko pro eTwinning ve spolupráci s Oddělením pro kulturu a spolupráci Francouzského velvyslanectví v České republice pořádají seminář na téma eTwinning pro učitele francouzštiny. Seminář proběhne v pátek 25. května 2007 v prostorách Francouzského lycea v Praze (Drtinova 7, Praha 5), které své prosory postytlo pro tuto akci zdarma. Jazykem kumunikace bude francouzština. Vzhledem k tomu, že seminář je realizován z prostředků poskytnutých Evropskou komisí, veškeré náklady hradí Národní podpůrné středisko. Program semináře a online registrace naleznete po kliknutí na titulek tohoto článku.

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy