<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

10.5.08

4. národní konference eTwinning 2008: příklad pro ostatní

Ministerstvo školství a jím přímo řízené organizace se mohou chlubit skutečně jen málo projekty, které snesou mezinárodní srovnání. A v oblasti aplikace informačníich a komunikačních technologií ve výzuce zvláště. Program eTwinning zaměřený na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie prostřednictvím společných online vzdělávacích aktivit přežil střídání ministrů i reorganizace a úspěšně pokračuje...
Více čtěte na České škole (link v názvu tohoto záznamu)!

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy