<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

12.12.05

Comenius meeting in Česká Lípa


...just some pictures...

Obchodníkem po Evropě po tři měsíce

Naše škola je koordinátorem projektu, určeného pro studenty obchodních akademií a vyšších odborných škol obchodních, dále s námi spolupracují školy z Itálie a Slovinska, a jako tiší partneři školy z Rumunska a Chorvatska.

Cílem projektu je procvičení odborných znalostí a dovedností spojených s vyřizováním obchodní korespondence v angličtině prostřednictvím elektronické pošty při řešení simulovaných obchodních situací.

Studenti jednotlivě nebo ve dvojicích vytvořili firmy, které spolupracují s svojí partnerskou firmou v Itálii a ve Slovinsku, popř. v dalších zemích.. Každý tým založil exportní a importní firmu , a funguje tudíž jako dodavatel a zároveň zákazník. Naši studenti vyváží do Itálie a dováží ze Slovinska. Jako dodavatelé připravili reklamní leták pro svoje zboří a poslali italským partnerům. Prospekty jsou v elektronické podobě vytvořené přímo na počítači, nebo skenované. Jako zákazníci obdrželi leták od slovinských partnerů a reagovali na něj formou poptávky. Projekt probíhá oboustranně, tj. oba partneři jsou zároveň prodejci svého produktu a nakupující produktu svého obchodního partnera. Studenti se při výměně dopisů řídí časovým plánem a podle něj pak posílají nabídku s katalogem, objednávku, potvrzení objednávky, avízo o odeslání, stížnost a odpověď na stížnost. Teď v lednu studenti právě prohlédli katalogy a objednali vybrané zboží.

Celý projekt se realizuje pouze prostřednictvím elektronické pošty.Všechny dopisy musí splňovat požadavky na formální podobu obchodního dopisu.

Na závěr této fáze studenti mají dvě portfolia – exportní a importní případ. Po skončení této fáze, což bude v březnu, studenti napíší esej na téma:“Byl jsem obchodníkem po tři měsíce“, kde rozeberou svůj obchodní případ a napíší své dojmy z průběhu projektu.

Letos škola získala grant z programu Socrates. Ten nám umožní uskutečnit kromě samotné e-mailové komunikace i druhou důležitou část, a to výměnu studentů a kantorů , abychom se navzájem lépe poznali. Partneři z Itálie a Slovinska přijedou na začátku dubna do Brna a zúčastní se pětidenního programu, který společně chystáme. Společně se chystáme diskutovat o metodách výuky obchodní korespondence a zahraniční kolegové se zúčastní výuky na naší škole, dále navštívíme Obchodní akademii pro tělesně postižené studenty a budeme s nimi pracovat na společném projektu, navštívíme turisticky atraktivní místo, kde budou studenti také zpracovávat ekonomický úkol a samozřejmě budeme prezentovat dosavadní výsledky, hodnotit a plánovat další projektový rok.

Ing. Elena Tomanová
OA a VOŠO
Pionýrská 23
662 05 Brno

9.12.05

Development Principles for Online Courses


Rory McGreal z americké univerzity Athabasca zde podává základní doporučení k tvorbě e-learningových kurzů. Jde sice o poměrně náročný, zato však velmi fundovaný a zajímavý text. Myslím, že se může hodit i těm učitelům, kteří do svých hodin uvádějí jen některé prvky e-learningu a využívají digitální obsah k výuce.

5.12.05

Slovensko-česká eTwinningová konference

27. - 28. listopadu se v Žilině konala první Slovensko-česká konference k projektu eTwinning. Tento evropský projekt umožňuje spolupráci tříd ze dvou evropských zemí pomocí nových technologií.


Čeští i slovenští učitelé mají často problémy vytvářet projekty v "cizím" jazyce, jako je např. angličtina, němčina či francouzština. Národní podpůrná střediska pro eTwinning na Slovensku a v České republice se proto rozhodla zorganizovat setkání padesáti českých a padesáti slovenských pedagogů, které by umožnilo vytvořit více česko-slovenských partnerství.

Partnerství se školou v ČR resp. na Slovensku umožňuje totiž pracovat i na náročnějších projektech, např. z oboru přírodních věd. Existuje však i řada projektů, jejichž cílem je, aby i dnešní děti poznaly velmi blízkou kulturu a blízký cizí jazyk. Učitelé konstatovali, že je škoda, že děti, především české, mají těžkosti s porozuměním slovenštině. Možná, že by eTwinning mohl být novým impulsem k vzájemnému objevování!

Podívejte se třeba na zde publikovaný článek o metodě eTandem. Proč ji nevyužít pro vzájemné učení se češtině a slovenštině?

Informace o eTwinningovém dění na Slovensku najdete na www.etwinning.sk, o dění v ČR se dozvíte na www.etwinning.cz.

2.12.05

Internet jako pomocník při výuce i učení francouzštiny

Našim cílem bylo identifikovat nabídku vzdělávacích možností pro studenta francouzštiny na internetu. Student tímto způsobem dostává do rukou přehledný seznam internetových adres, na kterých se vyučuje francouzština on-line, a to zdarma či za poplatek. Přesto, že zde uvádíme poměrně velký výběr e-learningu francouzštiny, uvědomujeme si, že tento seznam není kompletní. Navíc bereme v potaz, že internetové adresy se mohou v budoucnu změnit (Stanislav Sýkora, Česká škola).

1.12.05

Alternativy - pozvánka na konferenci

Regionální centrum Asociace učitelů angličtiny Kutná Hora

srdečně zve

učitele a další pedagogické pracovníky

základních, středních, vyšších i vysokých škol

na 6. ročník

konference a prakticky zaměřených seminářů akreditované MŠMT ČR

pod záštitou starosty města


ALTERNATIVY

3. února 2006


zaměřené na 3 aktuální oblasti:

* Využití ICT v běžné výuce

* Pomoc žákům a studentům se specifickými potřebami - SPU/dyslexie, mimořádně nadaní žáci, ...

* Alternativní přístupy k výuce, podpora studentů, autonomní učení


Chcete-li se zúčastnit, prosíme, kontaktujte nás
do 20.12.2006.


Regionální centrum AUA ČR, ICV&Jazyková škola, Václavské náměstí 180

284 01 Kutná Hora, Tel/fax: 327 516 913, e-mail: jilkova.icvkh@tiscali.cz

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy