<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

23.5.06

eTwinning pod Eiffelkou

9. až 11. května se v pařížském pedagogickém centru CIEP konal evropský workshop programu eTwinning pro učitele francouzštiny. Program ve francouzštině můžete nalézt zde.Osobně mne zajímaly především odpovědi praktiků na následující otázky:
- zařazujete aktivity s partnerem do výuky francouzštiny? Jak?
- jakým způsobem využíváte ICT nástroje ve výuce francouzštiny?

V prezentaci eTwinningového portálu jsme se zaměřili na informace a zdroje relevantní především pro učitele francouzštiny. Tuto prezentaci eTwinningového portálu ve francouzštině naleznete zde.

V následné diskuzi vyšlo najevo, že většina z přítomných (zhruba 70) učitelů se již do projektu zaregistrovala a že asi polovina z nich již pracuje s partnerem. Učitelé ke komunikaci a spolupráci používají různé nástroje: přes emaily, chaty doprovázející on-linové hry, videokonference až po komplexnější nástroje, které nabízíme na eTwinningovém portálu (Twinspace, ale i další nástroje, o nichž se více dozvíte zde). Prezentaci o využití různých nástrojů ve výuce cizího jazyka naleznete zde.

22.5.06

Join multimedia a výuka cizích jazyků

Dne 27. května (sobota) se koná školení DVPP (tedy i S dle SIPVZ) na téma: Join multimedia: výuka cizích jazyků a informační technologie. Podrobnosti najdete na www.jmm.zde.cz. Termín přihlášení pro přednášející již sice vypršel, ale účastníky rádi přivítají i během tohoto týdne.

V případě zájmu kontaktujte:
Mgr. Petr Naske, ICQ 99474857, e-mail: petr.naske@gmail.com

4.5.06

eTwinning camp weblog

Po delší době jsem si opět trochu zaučila: během pobytu pro vítěze projektu eTwinning, který se konal na Lanzarote od 27. do 30. dubna 2006, jsem vedla mezinárodní skupinu Mladých reportérů a společně jsme pracovali na weblogu, jakémsi virtuálním deníku tohoto mezinárodního setkání. Chtěla bych se zde podělit o několik zážitků a zkušeností, možná v nich najdete inspiraci pro svou vlastní práci s weblogy.

Cílem blogu bylo pravidelně v angličtině informovat o aktuálních událostech, seminářích pro učitele i žáky a vést rozhovory s dalšími účastníky. Tento seminář byl pro mne zajímavý z pedagogického hlediska: chtěla jsem, aby žáci pracovali co nejvíce samostatně, ale věděla jsem, že před námi stojí několik překážek:

- studenti byli z různých evropských zemí a navzájem se neznali
- nebyla jsem si jistá jejich úrovní angličtiny
- věkově byla skupina velmi roztříštěná (12 účastníků ve věku od 10 do 19 let)
- nevěděla jsem, za jak dlouho se naučí pracovat s blogem

Seminář trval tři dopoledne, každý den po dvou a půl hodinách. Nakonec jsem postupovala takto:

Den 1

- seznamovací a komunikační aktivity - překvapila mne jazyková úroveň účastníků
- rozdělení do tříčlenných týmů (děti se téměř spontánně rozdělily do skupin dle věku a partnerství) a rolí v týmu (redaktor, technik, fotoreportér), rozdělení témat a naplánování úkolů
- první článek - představení týmu - žáci v týmu sestavili text, naučili se jej vkládat na blog a doplnili fotografií

Vše jsme zvádli podle plánu, odpoledne jsem jen články pročetla, abych jim následující den navrhla některé změny.

Den 2

- aktivity na zahřátí a postřeh
- korektura článků z předchozího semináře a zpracování informací pro článek z předchozího odpoledne a jeho publikování na blogu
- návštěva ostatních seminářů a sběr materiálu pro další článek

Den 3

- diskuze o zážitcích z předchozího dne (do co největších detailů, pro větší inspiraci v psaní článků) a zvuková nahrávka o zážitcích z pobytu
- komentáře k článkům ostatních týmů
- mladší týmy - příprava prezentace blogu na závěrečný večer pobytu
- starší týmy - redakce článků a organizace fotoalba


Po skončení semináře jsem strávila ještě několik hodin nad organizací fotoalba, úpravou obrázků a publikováním komentářů. Strukturu blogu jsem měla připravenou již před zahájením semináře a pomáhal mi s ní jeden technicky zdatný kolega. Celkově však šlo o velmi zajímavou a obohacující zkušenost, a to jak pro mne, tak (alespoň doufám :) i pro účastníky semináře.

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy