<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

15.6.08

iEARN

Ve světovém měřítku patří mezi nejznámější organizace, které podporují mezinárodní internetové projekty, iEARN (International Education and Resource Network)[1]. Tato nezisková organizace vznikla v roce 1998 a do projektů v rámci iEARN se již zapojilo více než 20 000 škol ve 115 zemích. V rámci iEARN existuje více než 130 projektů, které navrhly učitelé a studenti tak, aby vyhovovaly jejich vzdělávacím požadavkům. Nový zájemce o účast v projektu iEARN si vybere jeden z projektů a přizpůsobí jej kurikulu ve vlastní zemi. V rámci projektu se pak učitelé a studenti z různých zemí setkávají v on-linovém diskuzním fóru. V iEARNu mají učitelé též možnost zlepšovat své dovednosti v rámci on-linových kurzů[2] a každoročních konferencí.

Tyto projekty studentům pomáhají rozvíjet
• vědecké a kritické myšlení
• počítačové dovednosti
• interkulturní a jazykové dovednosti
• zájem o aktuální společenská témata.

Kromě toho musí každý učitel a student zapojený do projektu iEARN odpovědět na otázku “Jak tento projekt pomůže zlepšit kvalitu života na naší planetě?”. Tato vize spojuje účastníky projektů a vybízí je ke spoluzodpovědnosti za život na Zemi.[1] Viz webové stránky http://www.iearn.org/index.html [15.6.2008]

[2][2] Kurz pro učitele cizích jazyků (především angličtina jako cizí jazyk, viz http://www.iearn.org/professional/esl.html [15.6.2008]

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy