<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d-6734390364128993149', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

1.9.08

Rotary Youth Exchanges

On the web site of Rotary club Belgium - Luxembourg - http://www.rotary.belux.org/fr/public/participer/echanges-de-jeunes.shtml, I have found quite interesting information and documentation on their Youth Exchange scheme.

Rotary Youth Exchange is administered by Rotary clubs and districts. Rotary long-term youth exchanges (one school year) are open to students aged 15-19. All applicants must be sponsored by a local Rotary club and complete a written application and in-person interview. During the exchange, young people live in at least two, preferably three host families (in order to get to know the country better; less burden for the families). The host Rotary club screen, select and are in touch with the host family throughout the exchange. Parents or guardians have to cover and are responsible for the round trip and health and accident insurance that meets the requirments of the host club and district.

The documentation they provide on this web page is the following:

 • Youth Exchange Guidelines (it also contains for examples Guidelines for Youth Exchange Emergencies; suggestions for the Exchange Student; evaluation check-lists for students, host families and parents)
 • Application forms with detailes info on health issues
 • Youth Exchange Handbook (a good practice guide for organisers which contains a chapter on Insurance and Risk managements
 • A primer for exchange students
 • A primer for host families

15.6.08

iEARN

Ve světovém měřítku patří mezi nejznámější organizace, které podporují mezinárodní internetové projekty, iEARN (International Education and Resource Network)[1]. Tato nezisková organizace vznikla v roce 1998 a do projektů v rámci iEARN se již zapojilo více než 20 000 škol ve 115 zemích. V rámci iEARN existuje více než 130 projektů, které navrhly učitelé a studenti tak, aby vyhovovaly jejich vzdělávacím požadavkům. Nový zájemce o účast v projektu iEARN si vybere jeden z projektů a přizpůsobí jej kurikulu ve vlastní zemi. V rámci projektu se pak učitelé a studenti z různých zemí setkávají v on-linovém diskuzním fóru. V iEARNu mají učitelé též možnost zlepšovat své dovednosti v rámci on-linových kurzů[2] a každoročních konferencí.

Tyto projekty studentům pomáhají rozvíjet
• vědecké a kritické myšlení
• počítačové dovednosti
• interkulturní a jazykové dovednosti
• zájem o aktuální společenská témata.

Kromě toho musí každý učitel a student zapojený do projektu iEARN odpovědět na otázku “Jak tento projekt pomůže zlepšit kvalitu života na naší planetě?”. Tato vize spojuje účastníky projektů a vybízí je ke spoluzodpovědnosti za život na Zemi.[1] Viz webové stránky http://www.iearn.org/index.html [15.6.2008]

[2][2] Kurz pro učitele cizích jazyků (především angličtina jako cizí jazyk, viz http://www.iearn.org/professional/esl.html [15.6.2008]

10.5.08

4. národní konference eTwinning 2008: příklad pro ostatní

Ministerstvo školství a jím přímo řízené organizace se mohou chlubit skutečně jen málo projekty, které snesou mezinárodní srovnání. A v oblasti aplikace informačníich a komunikačních technologií ve výzuce zvláště. Program eTwinning zaměřený na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie prostřednictvím společných online vzdělávacích aktivit přežil střídání ministrů i reorganizace a úspěšně pokračuje...
Více čtěte na České škole (link v názvu tohoto záznamu)!

26.4.08

Využití porftfolia pro hodnocení práce v projektu

Portfolio je vhodným nástrojem pro hodnocení práce žáka v projektu. Obsahuje jeho práce (ne však jen ty nejlepší) spolu s komentáři a mělo by mít určitou strukturu. Za jeho sestavení je zodpovědný žák pod vedením učitele. Cílem portfolia je sledovat, jak se vyvíjejí žákovy dovednosti. Pokud však portfolio obsahuje jen nejlepší práce, které žák v projektu vytvořil, není již vhodným nástrojem k hodnocení, ale spíše k prezentaci výsledků projektu (jako např. portfolio umělce). Portfolio může obsahovat různé typy produktů: texty, obrázky, cvičení, komentáře učitele, fotografie atd. Ke každé práci by žáci měli připsat, proč ji do portfolia uložili. Portfolio může mít různý formát: šanon, krabice, ale může být i elektronické.

Než žáci začnou používat portfolio měli by vědět:
 • jaký typ portfolia půjde (evaluační či prezentační)
 • jaký typ prací mají do portfolia zařazovat
 • kdo bude práce vybírat
 • jaký bude mít formát
 • jak často s ním budou ve škole pracovat a jak
 • zda má mít obsah a určitou strukturu
 • zda ho budou moci ukázat rodičům.

V mezinárodním internetovém projektu zaměřeném na výuku cizího jazyka nejlépe využije portfolio elektronické. Jako portfolio může sloužit např. virtuální třída Twinspace (dostupná zdarma v aktivitě eTwinning), v níž má každý žák svou složku, která obsahuje textové, video či audio soubory, které dokládají, jak se v projektu vyvíjejí řečové dovednosti žáka. Nejlepší práce mohou být po skončení projektu publikovány na Internetu.

20.4.08

Hodnocení žáků v projektové práci

Klasické hodnocení je pří projektovém vyučování často nevhodné: žáci na projektem často pracují delší dobu a různým způsobem, pracují v týmu, projekt se soustředí na rozvoj dovedností . Při hodnocení žáků v projektovém vyučování je proto důležité vzít v úvahu především následující faktory: kritéria pro hodnocení, přínos jednotlivce pro skupinovou práci, hodnocení dovedností a stanovení pedagogických cílů (cf. Historiettes de Josette).

Kritéria pro hodnocení žáků v projektovém vyučování

Při hodnocení finálních produktů může učitel pociťovat zklamání nad jejich různou úrovní či nad tím, že neodpovídají jeho původnímu očekávání. Aby k tomuto nedocházelo, je nutné již od samého počátku projektu jasně definovat kritéria pro hodnocení finálních produktů. Tato kritéria se týkají jazykové kvality, obsahu, metody vyhledávání a zpracování dat, využití technologií, rozsahu atd.

Individuální přínos

Jestliže žáci pracují na finálních produktech v týmu, často se stává, že učitel má těžkosti při hodnocení přínosu jednotlivých žáků. Učitel se může rozhodnout pro jednu známku pro všechny členy týmu. Toto hodnocení však není vždy spravedlivé, protože někteří žáci se v projektu angažovali více než jiní. K hodnocení práce jednotlivce by bylo např. vhodné, aby učitel žáky požádal o sebehodnocení/hodnocení přínosu každého z členů týmu pro skupinovou práci.

Hodnocení dovedností

Při práci na projektu je důležité, aby se učitel rozhodl, na které dovednosti se projekt zaměří (v cizím jazyce to může být např. rozvoj písemného projevu či interkulturních dovedností). Pro hodnocení dovedností je vhodné postupovat např. podle předem stanovených hodnotících tabulek pro pozorování žáků při práci, či se zaměřit na hodnoceních aktivit, které danou dovednost rozvíjejí.

Pedagogické cíle

Hodnocení projektu by mělo odpovídat předem stanoveným pedagogickým cílům. Není vhodné zaměřit se jen na hodnocení finálních projektů, ale hodnotit i průběžnou práci v projektu.

11.9.07

eTwinning a výuka jazyků - rozhovor

Ria de Wilde z Belgie a Marina Marino z Itálie učí francouzštinu jako druhý jazyk a obě začleňují do výuky eTwinning. V současné době spolupracují na dvou eTwinningových projektech:

Cílem obou projektů je umožnit středoškolským studentům z Belgie a Itálie navázat přátelství a dát jim příležitost používat cizí jazyk v autentických situacích. Proto velmi často využívají takové nástroje jako wiki, podcasting a blogy a v prostředí TwinSpace shromažďují a třídí všechny materiály a odkazy souvisejících s projekty.

Telling lives - zajímavý projekt pro výuku cizího jazyka

Tento projekt je zamýšlen jako dlouhodobý (1–2 roky) a je založen na konceptu digitálního vyprávění příběhů. Žáci své digitální příběhy sestavují z vlastních fotografií, kreseb a multimediálních klipů a doprovázejí je komentářem v angličtině, ke kterému si nejprve napíší scénář. Na tématech příběhů se obě partnerské školy dohadují předem. Autoři vkládají hotové příběhy/filmy do prostředí TwinSpace na evropských eTwinningových stránkách. Všichni žáci byli do prostředí TwinSpace přizváni a získali vlastní přihlašovací jméno a heslo. Vyzýváme je, aby se na stránkách TwinSpace zalogovali, stáhli si filmy studentů partnerské školy, shlédli je a na diskusním fóru a vývěsce v prostředí TwinSpace anglicky okomentovali.

25.8.07

eTwinning Teachers´blog

Na tomto blogu v pěti jazycích (angličtina, němčina, francouzština, španělština a italština) najdete příspěvky učitelů o tom, jak ve třídě využít eTwinning, tipy k výuce jazyků, ale i k využití různých softwarových nástrojů ve výuce.

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy