<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d-6734390364128993149', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

12.1.06

Daring Reporters - on-linový magazín pro výuku cizího jazyka

Evropský vzdělávací portál EUN každoročně vyhlašuje eLearningové ceny za inovativní využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. V letošním roce zvítězil projekt katalánských učitelů angličtiny Daring Reporters.

Jde o designově velmi atraktivně zpracovaný on-linový magazín, do kterého dospívající žáci příspívají na témata, jež jim jsou blízká. Studenti z jiných tříd, škol či zemí pak mají možnost publikované názory komentovat. Vzniká tak diskuzní fórum se širokým spektrem názorů, které mladé lidi motivuje k vyjadřování v cizím jazyce. Učí se kriticky myslet, formulovat své názory a přiměřeně reagovat na názory svých vrstevníků.

Jak už jsem ve svých příspěvcích poznamenala několikrát, domnívám se, že publikování názorů v cizím jazyce a interakce s vrstevníky na webu, jsou pro studenty velkou motivací a příležitostí k rozvíjení psaného projevu. Vyhneme se tak tomu, aby studenti psali jedinému čtenáři - učiteli. Jestliže mají studenti příležitost přímo písemně komunikovat jeden s druhým, formulujeme je též jako pozorné čtenáře. Myslím, že publikování a komunikace na webu mohou pomoci k "odblokování" studentů, kteří mají problémy s písemným vyjadřováním. Učitel se navíc může v klidu věnovat virtuálním příspěvkům svých studentů a dodat jim individuální zpětnou vazbu, např. prostřednictvím e-mailu (srov. Radka Perclová, Psaní - text, pisatel a čtenář, Cizí jazyky č. 7-8). Starším studentům můžeme samozřejmě umožnit publikovat přímo, i u nich je však třeba dávat pozor na jazykovou i obsahovou úroveň. Pro učitele to samozřejmě může představovat velkou časovou zátěž, proto je třeba tyto aktivity dobře časově naplánovat a jejich množství nepřehánět.

V procesu psaní příspěvku pro web je důležitá orientace na výsledný produkt, ale i na proces psaní - týmová spolupráce, redakce, korektury, zpětná vazba od učitele, spolužáku, případně i zahraničních partnerů.

Nestor české didaktiky cizích jazyků, prof. Stanislav Jelínek, si ve svém článku Písemný projev v komplexnosti vyučování cizím jazykům posteskl, že v době "důrazu na praktické zaměření výuky s orientací na komunikaci v mluvené podobě věnují mnozí učitelé písemnému výcviku jen velmi malou pozornost". Domnívám se, že nové možnosti, které pro publikaci textů nabízejí současné webové nástroje, mohou tento nedostatek pomoci překonat a pomoci tak dostát "požadavku vyváženosti rozvoje čtyř základních řečových dovedností".

Publikační možnosti na webu též žákům umožňují volit různé grafické podoby textu (Daring Reporters jsou v tomto ohledu na opravdu vysoké úrovni), "pracovat vlastním tempem, postupovat promyšleně, ověřovat si jazykovou správnost ve slovníku (třeba on-linovém) nebo v různých přírůčkách, případně nahlížet do textů učebnic." Písemné vyjadřování na webu navíc může mít monologické i dialogické (např. formou komentářů) charakteristiky.

Jelínek se též staví, za "autentické formy psaní", kde "se kontext stává podmínkou, stimulem, materiálem i výsledkem komunikace i osvojování cizího jazyka." Jsem si jistá, že on-linové magazíny, jako je např. Daring Reporters takový kontext vytvářejí.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy