<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d-6734390364128993149', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

16.1.06

Avignon - Česká Lípa: virtuální deníček jedné výměny

Gymnázium v České Lípě pořádá již více než deset let výměnné pobyty s partnerskou školou v Avignonu. Při letošní výměně si studenti během pobytu ve Francii vedli díky Bloggeru webový deníček, kam si zapisovali zážitky z cest i pobytu v rodinách. Rodiče i jejich francouzští partneři se tak mohou seznámit s tím, jak výměnu prožívali.Až na jaře přijedou francouzští žáci do Čech, budou v deníčku pokračovat.

Myslím, že je to příklad hodný následování.

1 Comments:

Blogger Naďa Kadlecová said...

Myslím, že je za tímto deníčkem alespoň trochu vidět tu obrovskou práci, kterou jste odvedli před tím, než jste se studenty mohli odjet do Francie. ještě, že ve školství existují takoví nadšenci jako vy a ne jen lidé,kteří počítají hodiny a minuty a pro druhé by nic neudělali. Děkujeme.

11:34 odp.  

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy