<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d-6734390364128993149', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

27.1.06

Onlinové sociální sítě 2005

Již skoro před rokem se konala on-linová konference o tendencích ve vývoji nástrojů, které umožňují vznik a udržování virtuálních komunit, neboli sociálních sítí. Mezi tyto nástroje patří např. blogy, podcasting, videocasting, wiki, social bookmarking, atd. Jelikož se domnívám, že Manifest, který na této konferenci vznikl, je stále aktuální, a že téma je vhodné i pro výuku cizích jazyků, přináším zde několik postřehů účastníků konference.

Jak by k vývoji nástrojů vhodných pro tvoření sociálních sítí měli přistupovat vývojáři?

 • nové systémy by měly být zaměřené na uživatele, jejich přání a potřeby
 • nástroje by měly být "elegantně" jednoduché, ale přitom se vzájemně doplňovat
 • lépe by měly reflektovat zákonitosti mezilidské komunikace a dynamiku skupiny
 • měly by podporovat multimediální komunikaci
Co je podle vás sociální síť?
 • "Sociální síť (social network) tvoří skupiny lidí, kteří mají stejné zájmy, povolání, či se vyskytli v podobné situaci, a kteří se schází on-line, aby spolu diskutovali, spolupracovali a učili se. Kolují mezi nimi informace a navzájem si pomáhají, což jim všem přináší společenský, či dokonce materiální prospěch."
Jaké otázky si v souvislosti s on-linovými sociálními sítěmi kladete?
 • Kolik času každodenně trávíte udržováním svých sítí a kolik naopak plněním úkolů, které je třeba neodkladně udělat?
 • Jak moc inteligentní je určitá skupina? Dá se její inteligence nějak změřit?
 • Dojdeme k bodu, kdy bude válka nemožná, protože bude takové množství mezinárodních skupin a sítí, které nám znemožní o druhých přemýšlet jako o nepřátelích?
 • Jak konkrétně mohou onlinové sítě využívat učitelé pro spolupráci, výuku a výzkum?
 • Jak se o nich lidé dozvídají? Jak jim pomáhají v práci?
 • Jak zajistit, aby sociální síť přežila a smysluplně fungovala?
 • Jak v sociálních sítích využít současný trend tagování a folksonomie?
 • Jak do zavedené sítě uvádět začátečníky?
Jaké nástroje, které zatím neexistují, byste pro podporu své sítě uvítali?
 • sémantické nástroje, které usnadní vyhledávání osob, jež mají určitou odbornost a zájmy
 • hybrid mezi wiki a mailing listem; příspěvek dochází všem, wiki jej archivuje a obnovuje
 • všechny nástroje jsou integrované a přístupné z jednoho místa
Co je podle vás největší výhodou sociálních sítí?
 • z perspektivy sociální sítě si jednotlivec uvědomí svá omezení
Co je podle vás největší výzvou pro sociální sítě?
 • aby se lidé naučili pracovat s jinými nástroji, než těmi, které již ovládají
 • vzbudit o ně v lidech zájem
 • čas naučit se s nástroji pracovat a využít z nich to nejlepší
 • vytvoření a udržení vztahů
 • nevylučovat ty, kteří potřebují větší pomoc s využíváním technologie
 • udržet vzájemnost
 • udržovat zájem v co největším počtu účastníků
 • vybrat si jednu základní technologii a ostatní používat jen jako doplněk
 • strach z technologií

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy