<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d-6734390364128993149', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2.2.06

TV5 - multimediální webová stránka pro učitele francouzštiny

Francouzský televizní kanál TV5, který vysílá po celém světě, spravuje jedinečnou a designově velmi atraktivní webovou stránku pro učitele francouzštiny. Najdete zde sedm základních typů aktivit:

  • Týden na naší planetě: úryvky z aktuálních televizních novin, k nimž je připojen přepis a interaktivní cvičení pro různou úroveň studentů
  • Města světa: cvičení k webovým stránkám několika zajímavých velkoměst
  • Dokumenty: cvičení k různým typům vysílání TV5, a to i pro odbornou francouzštinu
  • Hudba: klipy francouzských hudebníků s titulky a pedagogickým průvodcem
  • Jeden den v Evropě: reportáže z deseti nových členských zemí EU
  • Tematické procházky po webech
  • Zázračné ruce: reportáže o lidech, kteří ovládají zajímavé řemeslo
Veškeré texty jsou navíc propojeny s elektronickým slovníkem, takže stačí kliknout na neznámé slovíčko a objeví se překlad v angličtině. Naleznete zde cvičení nejen pro různé úrovně pokročilosti, ale také na různé jazykové znalosti a řečové dovednosti.

Pro zájemce jsou též pořádány stáže, kde se s multimediálními materiály TV5 učí efektivně pracovat. Více se o nich dozvíte na uvedeném webu, a to v sekci "formations".

Jaká představa mít třídu vybavenou počítačem připojeným na internet a interaktivní tabulí, na kterou bych z webu na začátku hodiny pustila autentické francouzské zprávy a několik doprovodných cvičení! Pouhý klik...žádné domácí nahrávání, přetáčení kazety ve třídě, vymýšlení cvičení a žádné kopírování!

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy