<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d-6734390364128993149', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

30.1.06

OECD: lepších výsledků dosahují studenti, kteří ovládají práci s počítačem?

Z této studie vycházejí studenti znalí práce na počítači kladně (není tomu tak vždy, ale OECD snad můžeme věřit). ČR je v počtu počítačů na studenta i řadě dalších ukazatelů ve "zlatém středu". Trochu překvapí, že až 75% studentů používá několikrát týdně počítač doma, ale ve škole jen 40%. V porovnání s Německem to je výsledek ještě poměrně vyrovnaný - doma tam počítač využívá 80% studentů, ve škole jen 23%.

2 Comments:

Anonymous Anonymní said...

Pěkný článek!
Věřím tomu. Mám syna dislektika a díky počítače zvládl nejeden problém a také je o skok napřed mezi svými kamarády a vím, žě i tímto směrem se bude orientovat na svou budoucí profesi. Pomáhá si tím do školy a také si samozřejmě hraje. Ve škole měli jen němčinu, ale tím, že je na netu od malička, komunikuje dnes s celým světem přes skype v angličtině.
Jeho znalosti nyní podporujeme také s výukovým programem En101.
Nemohu než podporovat a jeho čas strávený u PC korigovat, aby nezapoměl být také venku a být i s živými kamarády.

9:23 odp.  
Anonymous Anonymní said...

NSU - 4efer, 5210 - rulez

12:10 dop.  

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy