<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d-6734390364128993149', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

8.2.06

Jak skloubit učebnici, autentické materiály a projektové vyučování?

Učebnice cizího jazyka byla po dlouhou dobu biblí, která učitele a žáky přesně dle osnov vedla k vytyčeným cílům. Učitel mohl samozřejmět obměňovat svůj přístup k navrženým cvičením a občas hodiny doplnit četbou z Putěšestvija, Friendshipu či Amitié. Avšak od dob, kdy neexistovaly kopírky, cizojazyčná literatura a tisk, či spousta textového i multimediálního materiálu na webu, již uplynula nějaká doba. Jak se mezitím proměnila podoba a role učebnice?

Učebnice v 90. letech získaly atraktivnější design, začaly se objevovat pracovní sešity, podrobné pedagogické průvodce, audio i videonahrávky, někdy dokonce i doplňková cvičení na internetu. Objevilo se mnohou typů učebnic a řada učitelů stála před otázkami typu: bude mým studentům vyhovovat spíše česká či zahraniční učebnice? která učebnice mé žáky povede k úspěchu při maturitě či přijímacích zkouškách? jaká učebnice je naučí komunikovat? jsou témata v této učebnici vhodná pro věkovou skupinu, kterou právě učím?

Z vlastní zkušenosti středoškolské učitelky angličtiny, francouzštiny a italštiny jsem se setkala s dlouhou řadou učebnic - Headway 1 -3, Opportunities 2, Cambridge English Worldwide 4., Espaces 1. a 2., Nouveau Sans Frontieres 1 - 3, Francouzština 1. a 2., On y va 1 - 3., Ecco, l´italiano, Italiano - si, no, Italština pro začátečníky. Snad na každé z těchto učebnic mi něco vyhovovalo a něco naopak vadilo.

Asi nejraději jsem učila podle učebnice Cambridge English Worldwide 4., a to z následujících důvodů:
- učebnice je poměrně tenká a již tento fakt žáky i mne povzbudil, leč bylo jasné, že ji za školní rok stihneme probrat (a navíc přesně splnit tematické plány - učebnici schválilo MŠMT), navíc jsme měli prostor pro opakování, hry a autentické materiály
- témata textů jsou pro 14-leté žáky zajímavá, přesto ne vyzývavě módní
- gramatika do nich přirozeně zapadá, pracovní sešit ji dobře rozvíjí, je přehledně vysvětlená
- nenásilná, ale inspirativní pedagogická přírůčka
- k dispozici jsou opakovací testy
- témata lze snadno rozvíjet v projektech: uskutečnili jsme několik projektů, které navazovaly na učebnici, např. natáčení televizních zpráv, dramatizace dialogů, psaní legend o regionu a jejich publikace na stránkách evropského projektu Jaro v Evropě.

Myslím si, že učebnice je stále důležitá, jestliže ne pro učitele, tak pro žáky, kteří v ní najdou ucelený přehled gramatiky a slovní zásoby a naučí se podle ní systematicky učit cizí jazyk. Neměla by však být vězením, do kterého se učitel se žáky uzavře a nevidí živý svět kolem!

1 Comments:

Blogger Nadezda said...

Plně souhlasím s názorem Katky Bavorové na učebnici Cambridge English Worldwide, kterou používám již několik let. Zejména nyní při tvorbě ŠVP jsem ocenila úvodní stránku nazvanou Map, která nás přímo vede průřezovými tématy integrovanými do jednotlivých lekcí a zdůrazňuje mezipředmětové vztahy. Učebnice nám též poskytuje spoustu místa pro vkládání námi vybraných materiálů, což vede k tomu, že učitel ani po několika letech výuky nepropadne stereotypu.

9:57 odp.  

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy