<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d-6734390364128993149', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20.2.06

Podcasting a výuka jazyků

Podcast je audio či videonahrávka, kterou lze (v dnešní době již snadno a na profesionální úrovni) pomocí určitého softwaru vytvořit, pak ji přenést na web, kde si ji kdokoli může poslechnout. A tu se nám samozřejmě nabízí spousta aktivit, které mohou obohatit hodiny cizího jazyka či projekt spolupráce škol.

Existuje webová stránka zaměřená na podcasting Education Podcast Network, na níž jsou k dispozici nahrávky vytvořené učiteli různých předmětů. Např. nahrávky na blogu učitele angličtiny z Barcelony, kde jeho žáci v cizím jazyce velmi poutavě líčí své první vzpomínky a oblíbené strašidelné historky.

Velmi jasný a názorný návod, jak podcast vytvořit, nabízí Apple, využívají se zde však samozřejmě aplikace z domácí dílny.

2 Comments:

Blogger spynfo said...

dobry den, uz dlouho marne shanim vyukovy podcast, kde se ceska veta strida s cizi (ceske slovo s cizim). Jako absolutnimu zacatecnikovi mi podcast cely v cizim jazyku nepomuze ale vubec... Dekuji moc za jakoukoliv radu.

4:26 odp.  
Blogger spynfo said...

spynfo gmail com

4:33 odp.  

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy