<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

8.10.06

eTwinning Day na Gymnáziu Česká Lípa


Den 3. říjen se zdál být jako každý jiný den. Ale bylo tomu tak pouze na první pohled. Není vůbec jednoduché přerušit výuku ve vyšších třídách gymnázia a věnovat se eTwinningu po celý den, tak jak tomu bylo na mnoha školách. A tak jsme se snažili oslavit tento den trochu jinak. Na hlavní chodbu jsme postavili několik panelů, které příchozí informovaly o programu eTwinning, úspěších naší školy a hlavně cestě studentů kvarty B do řecké Soluně. Studenti naší školy využili pozvání svých eTwinningových kamarádů a společně se mnou, se vydali na dalekou cestu do Řecka. Cestovali jsme pravidelnou linkou Praha – Soluň, jejíž cesta trvá 25 hodin. Byla to dlouhá a únavná cesta, ale všichni jsme se těšili na nové zážitky. Jeli jsme zároveň společně oslavit druhé místo v Národní soutěži České republiky, které jsme za náš projekt dostali. Řekové se o nás skutečně královsky postarali. Ubytovali nás v hotelu v centru města, platili nám jídlo v mořské restauraci a pozvali nás na dva výlety do okolí. Asi největším zážitkem byla návštěva hrobky slavného Filipa II, otce Alexandra Makedonského. Kromě toho jsme navštívili obě partnerské školy v Soluni a ve Verii, kde jsme společně s našimi kamarády a učiteli Den etwinningu patřičně oslavili.

Na cestu zpět nás naši noví přátelé zavalili jídlem a dárky. Byla to pro nás obrovská zkušenost a nikdy na tento výlet nezapomeneme.

Sekunda B dostala dne 3. října seznam dětí z portugalského města Braga a seznámili se s tím, jak bude spolupráce vypadat. Hned druhý den byli již všichni přihlášeni v twinspacu a mohli začít korespondenci. Náš nový projekt se jmenuje CYBERFRIENDS.

Sekunda A má výhodu, že bude pokračovat se stejnou školou v Řecku, se kterou máme již dlouholetou spolupráci. I oni oslavili 3. říjen přijetím nového projektu MUSIC HELPS US LIVE. Kromě toho jsem jim promítla film, který jsem dostala v Řecku a rozdala dopisy nových kamarádů. I oni během dalších dvou dnů dostali přihlašovací právo do programu a začali na projektu pracovat.

Další třídy, které již projekty mají , pokračují v práci podle harmonogramu.

Byla jsem ráda, že informace, které jsme předložili studentům, kteří o eTwinningu mnoho nevěděli, je podnítily k tomu, že se o tento program začali více zajímat.

V naší škole se vytvořil tým, který bude pracovat na projektu MUSIC HELPS US LIVE. Jedná se několik učitelů z různých oblastí. Hudební výchova, výtvarná výchova, angličtina, výpočetní technika a pomůžou i studenti vyšších ročníků.

Věříme, že tento projekt bude též úspěšný.

Den eTwinningu byl tedy ryze pracovní, ale celý den jsme se zabývali věcmi, týkajícími se tohoto tématu.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy