<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

17.11.05

Email jako součást výuky anglického jazyka

Učím na Gymnáziu v České Lípě a součástí výuky anglického jazyka se stala emailová korespondece se školami z různých evropských států. Pokud někdo tvrdí, že je to problém a bojí se toho okamžiku, kdy se děti posadí za počítače, je na omlylu. Z vlastní zkušenosti vím, že děti ve věku 12 až 13 let jsou schopné posílat emaily a velice často jsou rychlejší než my, starší učitelé. Velmi často se mi stává, že ty zkušenější děti rády pomohou těm pomalým.Vždyť ty pomalejší bývají často tzv. vzorní žáčci se samými jedničkami, kteří nemají k internetu takový vztah pro samé učení , a ty "štiky" jsou žáci, kteří nevynikají ve všech předmětech stejně. Pro ně je to příležitost prezentovat své schopnosti, pomoci "šprtům" a učiteli ukázat, že také něco dokážou precizně.
Pokud mí studenti píší email, předchází tomto aktu jazyková příprava, psaní dopisu jako konceptu, rozbor chyb a teprve poté mohou zasednou za počítač. Každý nasaný dopis mi předvedou a teprve potom jej mohou odeslat. Vedu si seznam všech, kteří píší dopis, a tak mám přesný přehled, komu se odeslání podařilo. Ti nejrychleší, pokud není pořeba někomu pomoci, dostanou nějaký úkol , který plní na internetu, aby se nenudili.
Vím, že by nejraději chodili do počítačové učebny každou hodinu, ale znají pravidla, na kterých jsme se dohodli, a neprotestují. I když poslat během jedné hodiny dvacet emailů psaných anglicky třináctiletými studenty mně často dá zabrat, mám dobrý pocit, když dopisy v pořádku dojdou. Musím konstatovat, že už mě mí studenti mnohému naučili. Učíme se navzájem a o tom to je.
Naďa Kadlecová

1 Comments:

Blogger Katerina Bavorova said...

Nado, moc dekuji za komentar ze zivota!

2:06 odp.  

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy