<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

17.9.05

Trpělivost při výběru partnera se vyplácí

Po prvním roce spolupráce mezi školami pomocí eTwinningu jsem došla k názoru, že při výběru partnera se nesmí spěchat. Jak říká staré české přísloví" Pospíchej pomalu". Veliký důraz je potřeba klást na seznámení s termíny prázdnin a konce školního roku. Obecně čím více jdeme na jih, tím kratší je školní rok a my musíme počítat s tím, že na jaře už toho mnoho nevykonáme. Řekové končí již v květnu a Italové také ve škole v horkých dnech mnoho nepobydou.

Další neméně důležitá věc je vytvořit přesný seznam dětí, které se eTwinningu účastní. Zejména tam, kde nefunguje osobní email, ale děti si píší přes adresu učitele. To se nám stalo s Poláky, kde se všichni velice podobně jmenovali/ alespoň nám se to tak zdálo/ a já nebyla schopna často rozdělit dopisy mezi třicet dětí. A stačilo jen si vést lepší agendu.

To vše jsou zkušenosti, které se člověk naučí během práce na projektu. Jak poznat, zda učitel, který slibuje, že projekt nepřeruší, vydrží? Myslím, že na to není žádná rada. Je to založeno na intuici a osobním kontaktu přes email, který by měl být na začátku častější. Pokud se vám učitel, který chce začít projekt s vaší školou, ozve jednou za dva týdny, není nikterak jednoduché projekt začít. A je lepší poohlédnout se jinde. Já osobně mám nejlepší zkušenosti s Řeky a Poláky. V současné době jsem navázala velice dobrý kontakt s polskou školou ve městě Zawiercie a i když má nová kolegyně nemá žádné zkušenosti s programem eTwinning, je plná enthusiasmu a je ochotná se vše naučit.

Osobní kontakt může přerůst v dlouholeté přátelství a to je další velice cenná věc , kterou vám eTwinning poskytuje. Přátelství s Dorotou Liebner z Gymnazia z polského města Tychy pokračuje i přesto, že projekt skončil. I druhá kolegyně v řeckém městě Veria se stala mou "twinsestrou" jak mě často nazývá a příští rok budu mít možnost osobně školu v době velikonoc navštívit. To už je však taková "třešnička na dortu", která se pokaždé nepovede.

Je zcela běžné, že před tím, než začneme projekt , navážeme kontakt možná s dvaceti školami. Ale čekání se vyplatí. Není nic horšího než projekt nedokončit a vysvětlovat potom zklamaným dětem, proč jejich kamarádi přestali psát. A co víc, je o to těžší přesvědčit děti, aby začaly nový projekt s novými partnery. Naši malí svěřenci totiž berou eTwinning velice vážně, a proto musíme být velice uvážliví, abychom něco nepokazili. Je tedy velice důležité být trpěliví, neboť trpělivost při výběru partnera se vyplácí.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy